តារាង Newcastle United - Everton (2-1), Premier League 2020, England

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
St. James' Park
ឣជកណ
Stuart Attwell
កំពស់មធ្យម
182.7 cm
185.3 cm
អាយុមធ្យម
26.1 ឆ្នាំ
26.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Steve Bruce
Carlo Ancelotti
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
22
Everton
Everton
Newcastle United
Newcastle United
ផព
12
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton
ផព
32
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton
ផព
11
Everton
Everton
Newcastle United
Newcastle United
ផព
10
Everton
Everton
Newcastle United
Newcastle United