ស្ថិតិ Everton - Newcastle United (0-2), Premier League 2021, England

កម្មសិទ្ធិ

60%
40%

ស៊ុត

8
8

ស៊ុតចំទី

3
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
12

ហ្វីឃីក

7
17

ជំហរក្រៅល្បែង

4
0

បោះបាល់

15
18

រក្សាទុក

1
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Stuart Attwell
កំពស់មធ្យម
185.3 cm
182.7 cm
អាយុមធ្យម
26.4 ឆ្នាំ
27 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
Steve Bruce
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton
ផព
22
Everton
Everton
Newcastle United
Newcastle United
ផព
12
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton
ផព
32
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton
ផព
11
Everton
Everton
Newcastle United
Newcastle United