ក្រុមដំបូង United Arab Emirates - Bahrain (1-3), Int. Friendly Games, Men 2020, International

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Int. Friendly Games, Men
កំពស់មធ្យម
176.4 cm
178.9 cm
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
29.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Bert van Marwijk
Helio Filipe Dias Sousa
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Bahrain
Bahrain
ផព
12
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates