តារាង Academica de Coimbra U19 - CD Nacional Madeira U19 (2-0), U19 Campeonato Nacional 2021, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
ពហុ/កដ
Campo Academica Dolce Vita
សំណុ