ក្រុមដំបូង FC Alverca U19 - Sporting CP U19 (0-0), U19 Campeonato Nacional 2021, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
ពហុ/កដ
Complexo Desportivo FC Alverca
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19
ផព
11
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
14
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
32
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19