តារាង FC Alverca U19 - Sporting CP U19 (1-1), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19
ផព
11
Sporting CP
Sporting CP U19
FC Alverca
FC Alverca U19
ផព
11
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19
ផព
14
FC Alverca
FC Alverca U19
Sporting CP
Sporting CP U19