ក្រុមដំបូង Everton - Liverpool (0-0), Premier League 2022, England

កម្មសិទ្ធិ

38%
62%

ស៊ុត

8
12

ស៊ុតចំទី

4
6

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
9

ហ្វីឃីក

13
10

ជំហរក្រៅល្បែង

3
2

បោះបាល់

25
31

រក្សាទុក

6
4
វីដេអូ
HIGHLIGHTS: Everton 0-0 Liverpool | Action-packed derby ends goalless at Goodison
៧ ខែមុន - youtube.com
វីដេអូ
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

38%
62%

ស៊ុតចំទី

4
6
ស្ថិតិ
HIGHLIGHTS: Everton 0-0 Liverpool | Action-packed derby ends goalless at Goodison
៧ ខែមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៩-០៣ ១១:៣០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
39 240
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Anthony Taylor
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.7 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Frank Lampard
Jurgen Klopp
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២៤ មេសា
ផព
20
Liverpool
Everton
០១ ធ្នូ
ផព
14
Everton
Liverpool
២០ កុម្ភៈ
ផព
02
Liverpool
Everton
១៧ តុលា
ផព
22
Everton
Liverpool
២១ មិថុនា
ផព
00
Everton
Liverpool
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព