ស្ថិតិ Everton - West Ham (1-0), Premier League 2022, England

កម្មសិទ្ធិ

53%
47%

ស៊ុត

6
6

ស៊ុតចំទី

2
4

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
14

ហ្វីឃីក

12
9

ជំហរក្រៅល្បែង

1
1

បោះបាល់

20
23

រក្សាទុក

4
1
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៩-១៨ ១៣:១៥
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
39
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Michael Oliver
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.3 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Frank Lampard
David Moyes
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៣ មេសា
ផព
21
West Ham
Everton
១៧ តុលា
ផព
01
Everton
West Ham
០៩ ឧសភា
ផព
01
West Ham
Everton
០១ មករា
ផព
01
Everton
West Ham
៣០ កញ្ញា
ផព
41
Everton
West Ham
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព