វីដេអូ Queens Park Rangers - Hull City (3-1), Championship 2022, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
7
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៨-៣០ ១៨:៤៥
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
12 716
ពហុ/កដ
Loftus Road
ឣជកណ
Steve Martin
កំពស់មធ្យម
181.9 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
25.3 ឆ្នាំ
24.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Michael Beale
Shota Arveladze
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៩ កុម្ភៈ
ផព
11
Queens Park Rangers
Hull City
១៤ សីហា
ផព
03
Hull City
Queens Park Rangers
២៩ ធ្នូ
ផព
12
Queens Park Rangers
Hull City
១៩ តុលា
ផព
23
Hull City
Queens Park Rangers
១៦ មីនា
ផព
22
Hull City
Queens Park Rangers
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព