ស្ថិតិ Huddersfield Town - Wigan Athletic (1-2), Championship 2022, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

4
5
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៩-១៣ ១៨:៤៥
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
17 941
ពហុ/កដ
John Smith's Stadium
ឣជកណ
Jeremy Simpson
កំពស់មធ្យម
182.1 cm
182.2 cm
អាយុមធ្យម
25.6 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Danny Schofield
Leam Nathan Richardson
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២០ មិថុនា
ផព
02
Huddersfield Town
Wigan Athletic
១៤ ធ្នូ
ផព
11
Wigan Athletic
Huddersfield Town
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព