តារាង Hull City - Stoke City (0-3), Championship 2022, England

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
6
តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៩-១៣ ១៨:៤៥
ការប្រជែង
Championship
អ្នកចូលរួម
15 627
ពហុ/កដ
MKM Stadium
ឣជកណ
Leigh Doughty
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
181.4 cm
អាយុមធ្យម
24.7 ឆ្នាំ
25.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Shota Arveladze
Alexander Francis Neil
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
១៦ មករា
ផព
02
Hull City
Stoke City
២៥ កញ្ញា
ផព
20
Stoke City
Hull City
០៧ មីនា
ផព
51
Stoke City
Hull City
០៧ ធ្នូ
ផព
21
Hull City
Stoke City
០២ កុម្ភៈ
ផព
20
Hull City
Stoke City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព