ក្រុមដំបូង Maritimo U19 - SCU Torreense U19 (1-3), U19 Campeonato Nacional 2022, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Maritimo
Maritimo U19