តារាង Anadia FC U19 - Boavista Porto U19 (1-3), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Boavista Porto
Boavista Porto U19
Anadia FC
Anadia FC U19