តារាង GD Estoril Praia U19 - FC Porto U19 (0-2), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
60
FC Porto
FC Porto U19
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
ផព
11
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
FC Porto
FC Porto U19
ផព
21
GD Estoril Praia
GD Estoril Praia U19
FC Porto
FC Porto U19