ស្ថិតិ SC Braga U19 - FC Vizela U19 (1-0), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
32
SC Braga
SC Braga U19
FC Vizela
FC Vizela U19
ផព
22
FC Vizela
FC Vizela U19
SC Braga
SC Braga U19
ផព
13
SC Braga
SC Braga U19
FC Vizela
FC Vizela U19
ផព
00
FC Vizela
FC Vizela U19
SC Braga
SC Braga U19
ផព
11
SC Braga
SC Braga U19
FC Vizela
FC Vizela U19