ស្ថិតិ Vilafranquense U19 - Belenenses U19 (0-4), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
8
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
30
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
01
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19
ផព
11
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
21
Belenenses
Belenenses U19
Vilafranquense
Vilafranquense U19
ផព
31
Vilafranquense
Vilafranquense U19
Belenenses
Belenenses U19