ក្រុមដំបូង Maritimo U19 - SCU Torreense U19 (4-2), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Maritimo
Maritimo U19
ផព
13
Maritimo
Maritimo U19
SCU Torreense
SCU Torreense U19
ផព
01
SCU Torreense
SCU Torreense U19
Maritimo
Maritimo U19