តារាង SSV Reutlingen U19 - Eintracht Trier U19 (1-0), A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde 2023, Germany

A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln U19
3
2
1
0
14
5
9
7
2
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
3
2
0
1
5
9
-4
6
3
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
3
1
1
1
3
2
1
4
4
Astoria Walldorf
Astoria Walldorf U19
3
0
0
3
5
11
-6
0

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
A-Junioren-Bundesliga, Sonderspielrunde
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19