ក្រុមដំបូង Sharjah FC - Ittihad Kalba FC (1-0), ADNOC Pro League 2024, United Arab Emirates

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
ADNOC Pro League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC
ផព
23
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
ផព
34
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC
ផព
12
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
ផព
04
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC
Sharjah FC
Sharjah FC