ស្ថិតិ RC Strasbourg - F.C Metz (1-0), Feminine Division 2 2023, France

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Feminine Division 2
ពហុ/កដ
Stade Jean-Nicolas Muller
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
F.C Metz
F.C Metz
RC Strasbourg
RC Strasbourg
ផព
32
RC Strasbourg
RC Strasbourg
F.C Metz
F.C Metz