ស្ថិតិ Bahrain - United Arab Emirates (0-2), WC QF, Asia 2023, International

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទាត់បាល់ជ្រុង

9
0

ជំហរក្រៅល្បែង

1
2

ហ្វីឃីក

16
14

បោះបាល់

23
21
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

11
5

ស៊ុតចំទី

2
3
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

1
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
កំពស់មធ្យម
178.8 cm
176.4 cm
អាយុមធ្យម
29 ឆ្នាំ
26 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Helio Filipe Dias Sousa
Rodolfo Arruabarrena
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates
ផព
13
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Bahrain
Bahrain
ផព
11
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Bahrain
Bahrain
ផព
12
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates