តារាង Bahrain - United Arab Emirates (0-2), WC QF, Asia 2023, International

WC QF, Asia - Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
United Arab Emirates
United Arab Emirates
4
4
0
0
11
1
10
12
2
Bahrain
Bahrain
4
3
0
1
10
2
8
9
3
Yemen
Yemen
4
1
0
3
3
7
-4
3
4
Nepal
Nepal
4
0
0
4
0
14
-14
0

Main round
Next group phase
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
កំពស់មធ្យម
178.5 cm
176.5 cm
អាយុមធ្យម
29.6 ឆ្នាំ
26 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Helio Filipe Dias Sousa
Rodolfo Arruabarrena
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates
ផព
13
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Bahrain
Bahrain
ផព
11
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Bahrain
Bahrain
ផព
12
Bahrain
Bahrain
United Arab Emirates
United Arab Emirates