ក្រុមដំបូង SL Benfica U19 - Inter U19 (1-1), UEFA Youth League 2023, International Youth

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA Youth League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Inter
Inter U19
SL Benfica
SL Benfica U19