ក្រុមដំបូង Netherlands U19 - Azerbaijan U19 (2-1), U19 European Championship, QF 2023, International Youth

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 European Championship, QF
សំណុ