តារាង Netherlands U19 - Azerbaijan U19 (2-1), U19 European Championship, QF 2023, International Youth

U19 European Championship, QF - Group 11
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Netherlands
Netherlands U19
3
3
0
0
7
1
6
9
2
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina U19
3
1
1
1
1
3
-2
4
3
Luxembourg
Luxembourg U19
3
1
0
2
2
4
-2
3
4
Azerbaijan
Azerbaijan U19
3
0
1
2
2
4
-2
1

Next group phase
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 European Championship, QF
សំណុ