តារាង United Arab Emirates - Nepal (4-0), WC QF, Asia 2023, International

WC QF, Asia - Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
United Arab Emirates
United Arab Emirates
4
4
0
0
11
1
10
12
2
Bahrain
Bahrain
4
3
0
1
10
2
8
9
3
Yemen
Yemen
4
1
0
3
3
7
-4
3
4
Nepal
Nepal
4
0
0
4
0
14
-14
0

Main round
Next group phase
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អាយុមធ្យម
26 ឆ្នាំ
24.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Rodolfo Arruabarrena
Vincenzo Alberto Annese
សំណុ