United Arab Emirates - Yemen (2-1), WC QF, Asia 2024, International

ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-0
+3
រង្វាន់ពិន័យ
23'
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
30
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Yemen
Yemen