ស្ថិតិ United Arab Emirates - Yemen (2-1), WC QF, Asia 2024, International

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

65%
35%

ទាត់បាល់ជ្រុង

15
4

ជំហរក្រៅល្បែង

2
1

ហ្វីឃីក

11
18

បោះបាល់

15
14
ស៊ុត

គ្រាប់បាល់ស៊ុតសរុប

16
8

ស៊ុតមិនចំទី

9
4

ស៊ុតចំទី

4
1

គ្រាប់បាល់ដែលបានទប់

3
3
ការការពារ

កំហុសដែលបានកើតឡើង

16
10
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

1
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
30
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Yemen
Yemen