តារាង Ittihad Kalba FC - Sharjah FC (2-1), Pro League Cup 2023, United Arab Emirates

ពិន្ទុសរុប
5-3
តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Pro League Cup
សំណុ
ការទាត់ដំបូង
ផព
23
Sharjah FC
Sharjah FC
Ittihad Kalba FC
Ittihad Kalba FC