តារាង Belgium U19 - Netherlands U19 (3-2), U19 European Championship, QF 2024, International Youth

U19 European Championship, QF - Elite Round, Group 2
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
France
France U19
3
2
0
1
3
2
1
6
2
Belgium
Belgium U19
3
2
0
1
5
4
1
6
3
Netherlands
Netherlands U19
3
1
0
2
6
4
2
3
4
Lithuania
Lithuania U19
3
1
0
2
2
6
-4
3

Qualified
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 European Championship, QF
សំណុ