ស្ថិតិ AL Wahda SCC - Al-Wasl FC (4-0), Pro League Cup 2024, United Arab Emirates

ពិន្ទុសរុប
5-2
ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទាត់បាល់ជ្រុង

1
4
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Pro League Cup
សំណុ
ការទាត់ដំបូង
ផព
21
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC