ក្រុមដំបូង Wigan Athletic - Huddersfield Town (1-1), Championship 2019, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
181.4 cm
182.5 cm
អាយុមធ្យម
25.4 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព