តារាង SC Braga U19 - FC Vizela U19 (1-1), U19 Campeonato Nacional 2019, Portugal

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
FC Vizela
FC Vizela U19
SC Braga
SC Braga U19