ស្ថិតិ Everton - Leicester City (2-1), Premier League 2018, England

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
185.3 cm
182.7 cm
អាយុមធ្យម
27 ឆ្នាំ
25 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Leicester City
Leicester City
Everton
Everton