ស្ថិតិ Australia - United Arab Emirates (2-0), AFC Asian Cup 2015, International

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
AFC Asian Cup
កំពស់មធ្យម
183.5 cm
176.4 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.9 ឆ្នាំ
សំណុ