តារាង Ajman Club - Al Jazira (UAE) (2-0), ADNOC Pro League 2024, United Arab Emirates

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
ADNOC Pro League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
15
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)
Ajman Club
Ajman Club
ផព
11
Ajman Club
Ajman Club
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)
ផព
01
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)
Ajman Club
Ajman Club
ផព
30
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)
Ajman Club
Ajman Club
ផព
21
Ajman Club
Ajman Club
Al Jazira (UAE)
Al Jazira (UAE)