តារាង Al-Nasr Dubai CSC - Ajman Club (1-1), ADNOC Pro League 2024, United Arab Emirates

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
ADNOC Pro League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Ajman Club
Ajman Club
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC
ផព
03
Ajman Club
Ajman Club
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC
ផព
41
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC
Ajman Club
Ajman Club
ផព
22
Ajman Club
Ajman Club
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC
ផព
41
Ajman Club
Ajman Club
Al-Nasr Dubai CSC
Al-Nasr Dubai CSC