ស្ថិតិ AL Wahda SCC - Al-Wasl FC (2-2), ADNOC Pro League 2023, United Arab Emirates

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
10

ជំហរក្រៅល្បែង

1
0

ហ្វីឃីក

15
13

បោះបាល់

14
14
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

2
4

ស៊ុតចំទី

4
4
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

1
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
ADNOC Pro League
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
33
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
ផព
22
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC
ផព
21
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
ផព
11
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC
ផព
22
Al-Wasl FC
Al-Wasl FC
AL Wahda SCC
AL Wahda SCC