វីដេអូ Australia - United Arab Emirates (2-0), WC QF, Asia 2017, International

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
កំពស់មធ្យម
183.7 cm
178.2 cm
អាយុមធ្យម
27 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates