វីដេអូ Australia - United Arab Emirates (2-0), AFC Asian Cup 2015, International

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
AFC Asian Cup
កំពស់មធ្យម
182.3 cm
176.6 cm
អាយុមធ្យម
26.7 ឆ្នាំ
26 ឆ្នាំ
សំណុ