ក្រុមដំបូង Barcelona SC - Imbabura Sporting Club (2-0), LigaPro Primera A 2024, Ecuador

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
LigaPro Primera A
ពហុ/កដ
Estadio Monumental Banco Pichincha
ឣជកណ
Gabriel Ismael Gonzalez Cordero
អាយុមធ្យម
25.9 ឆ្នាំ
25.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Diego Lopez
Joel Armas
សំណុ