តារាង Bermudas - Haiti (0-0), Liga das Nações CONCACAF 2022, Internacional

Bermudas
Bermudas
0-0
ផព
Haiti
Haiti
តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Liga das Nações CONCACAF
ចំណាត់ថ្នាក់​ពិភពលោក
174
87
អាយុមធ្យម
24.7 ឆ្នាំ
26.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Kyle Lavince Lightbourne
Jean-Jacques Pierre
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
41
Haiti
Haiti
Bermudas
Bermudas
ផព
21
Haiti
Haiti
Bermudas
Bermudas