វីដេអូ Brighton & Hove Albion - Everton, Premier League 2023, England

Brighton & Hove Albion
១៤:០០
០៦ ឧសភា
Everton
នរ​ណានិង​​ឈ្នះ?
វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២៣-០៥-០៦ ១៤:០០
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
180.6 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
23.8 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៣ មករា
ផព
14
Everton
Brighton & Hove Albion
០២ មករា
ផព
23
Everton
Brighton & Hove Albion
២៨ សីហា
ផព
02
Brighton & Hove Albion
Everton
១២ មេសា
ផព
00
Brighton & Hove Albion
Everton
០៣ តុលា
ផព
42
Everton
Brighton & Hove Albion
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព