តារាង CD Tondela U19 - Anadia FC U19 (0-3), U19 Campeonato Nacional 2023, Portugal

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U19 Campeonato Nacional
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Anadia FC
Anadia FC U19
CD Tondela
CD Tondela U19
ផព
20
CD Tondela
CD Tondela U19
Anadia FC
Anadia FC U19