តារាង Chacaritas FC - CSD Macara (0-1), Serie B 2023, Ecuador

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Serie B
សំណុ