តារាង CSD Macara - Chacaritas FC (1-2), Serie B 2023, Ecuador

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Serie B
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Chacaritas FC
Chacaritas FC
CSD Macara
CSD Macara
ផព
21
CSD Macara
CSD Macara
Chacaritas FC
Chacaritas FC
ផព
01
Chacaritas FC
Chacaritas FC
CSD Macara
CSD Macara