វីដេអូ CSD Macara - Manta FC (1-3), Serie B 2023, Ecuador

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Serie B
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Manta FC
Manta FC
CSD Macara
CSD Macara
ផព
31
Manta FC
Manta FC
CSD Macara
CSD Macara
ផព
20
CSD Macara
CSD Macara
Manta FC
Manta FC
ផព
12
CSD Macara
CSD Macara
Manta FC
Manta FC
ផព
11
Manta FC
Manta FC
CSD Macara
CSD Macara