តារាង Cuniburo FC - CSD Macara (2-1), Serie B 2023, Ecuador

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Serie B
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
CSD Macara
CSD Macara
Cuniburo FC
Cuniburo FC
ផព
23
Cuniburo FC
Cuniburo FC
CSD Macara
CSD Macara
ផព
00
CSD Macara
CSD Macara
Cuniburo FC
Cuniburo FC