ក្រុមដំបូង United Arab Emirates - Australia (1-2), WC QF, Asia 2022, International

មិនមាន Australia

Harry SouttarAustralia
Harry Souttar
Cruciate ligament injury
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
Paramount+
ទូរទស្សន៍
Paramount+
ឣជកណ
Ilgiz Tantashev
កំពស់មធ្យម
178.2 cm
183.7 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
27 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Bert van Marwijk
Graham Arnold
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates
ផព
01
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates