ស្ថិតិ United Arab Emirates - Australia (1-2), WC QF, Asia 2022, International

កម្មសិទ្ធិ

57%
43%

ស៊ុត

6
9

ស៊ុតចំទី

4
4

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
5

ហ្វីឃីក

5
12

ជំហរក្រៅល្បែង

1
0

បោះបាល់

19
17

រក្សាទុក

2
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
WC QF, Asia
Paramount+
ទូរទស្សន៍
Paramount+
ឣជកណ
Ilgiz Tantashev
កំពស់មធ្យម
178.2 cm
183.7 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
27 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Bert van Marwijk
Graham Arnold
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates
ផព
01
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Australia
Australia
ផព
20
Australia
Australia
United Arab Emirates
United Arab Emirates